2-ઇંચ મેકબુક પ્રો (M2022, 13) સમીક્ષા: Appleના કોમ્પેક્ટ પ્રો લેપટોપ માટે સંપૂર્ણ હંસ ગીત

2-ઇંચ મેકબુક પ્રો (M2022, 13) સમીક્ષા: Appleના કોમ્પેક્ટ પ્રો લેપટોપ માટે સંપૂર્ણ હંસ ગીત

બે મિનિટની સમીક્ષા 13-ઇંચનો MacBook Pro (M2, 2022) એ વિરોધાભાસનું લેપટોપ છે. તે ક્રાંતિકારી છે... પરંતુ તેને સુરક્ષિત રીતે રમો. રસપ્રદ… પણ થોડી કંટાળાજનક. આ એક વિચિત્ર પસંદગી છે... અને તદ્દન સમજદાર છે.(*13*)સારા સમાચાર એ છે કે...
2-ઇંચ મેકબુક પ્રો (M2022, 13) સમીક્ષા: Appleના કોમ્પેક્ટ પ્રો લેપટોપ માટે સંપૂર્ણ હંસ ગીત

2-ઇંચ મેકબુક પ્રો (M2022, 13) સમીક્ષા: Appleના કોમ્પેક્ટ પ્રો લેપટોપ માટે સંપૂર્ણ હંસ ગીત

બે મિનિટની સમીક્ષા 13-ઇંચનો MacBook Pro (M2, 2022) એ વિરોધાભાસનું લેપટોપ છે. તે ક્રાંતિકારી છે... પરંતુ તેને સુરક્ષિત રીતે રમો. રસપ્રદ… પણ થોડી કંટાળાજનક. આ એક વિચિત્ર પસંદગી છે... અને તદ્દન સમજદાર છે.(*13*)સારા સમાચાર એ છે કે...
ટર્ટલ બીચ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 મેક્સ સમીક્ષા

ટર્ટલ બીચ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 મેક્સ સમીક્ષા

બે મિનિટની સમીક્ષા ટર્ટલ બીચ દ્વારા ગયા વર્ષે રજૂ કરાયેલ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 એક પ્રભાવશાળી વાયરલેસ હેડસેટ હતો, પરંતુ તે સુધારણા માટે જગ્યા છોડી દે છે. સાઉન્ડની ગુણવત્તા હંમેશા એટલી સચોટ ન હતી જેટલી તે હોઈ શકે. જો કે તે બ્લૂટૂથ પ્રદાન કરે છે...
ટર્ટલ બીચ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 મેક્સ સમીક્ષા

ટર્ટલ બીચ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 મેક્સ સમીક્ષા

બે મિનિટની સમીક્ષા ટર્ટલ બીચ દ્વારા ગયા વર્ષે રજૂ કરાયેલ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 એક પ્રભાવશાળી વાયરલેસ હેડસેટ હતો, પરંતુ તે સુધારણા માટે જગ્યા છોડી દે છે. સાઉન્ડની ગુણવત્તા હંમેશા એટલી સચોટ ન હતી જેટલી તે હોઈ શકે. જો કે તે બ્લૂટૂથ પ્રદાન કરે છે...
ટર્ટલ બીચ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 મેક્સ સમીક્ષા

ટર્ટલ બીચ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 મેક્સ સમીક્ષા

બે મિનિટની સમીક્ષા ટર્ટલ બીચ દ્વારા ગયા વર્ષે રજૂ કરાયેલ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 એક પ્રભાવશાળી વાયરલેસ હેડસેટ હતો, પરંતુ તે સુધારણા માટે જગ્યા છોડી દે છે. સાઉન્ડની ગુણવત્તા હંમેશા એટલી સચોટ ન હતી જેટલી તે હોઈ શકે. જો કે તે બ્લૂટૂથ પ્રદાન કરે છે...
ટર્ટલ બીચ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 મેક્સ સમીક્ષા

ટર્ટલ બીચ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 મેક્સ સમીક્ષા

બે મિનિટની સમીક્ષા ટર્ટલ બીચ દ્વારા ગયા વર્ષે રજૂ કરાયેલ સ્ટીલ્થ 700 જનરલ 2 એક પ્રભાવશાળી વાયરલેસ હેડસેટ હતો, પરંતુ તે સુધારણા માટે જગ્યા છોડી દે છે. સાઉન્ડની ગુણવત્તા હંમેશા એટલી સચોટ ન હતી જેટલી તે હોઈ શકે. જો કે તે બ્લૂટૂથ પ્રદાન કરે છે...